29.12.2022

Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Alımı Sınav İlanı

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında İl/İlçe Müftülüklerimize bağlı Kuran kurslarımızda eğitim ve öğretimin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi kapsamında; öğretici ihtiyacının kadrolu ve sözleşmeli personel ile karşılanamaması nedeniyle, ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere ilgi (a), (b), (c) yönetmelikler, ilgi (ç) yönerge ile ilgi (d) ve (e) yazılar gereğince, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde sözlü sınavla/mülakatla geçici Kur’an kursu öğreticisi alınacaktır.

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3- En az İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4-4-6 yaş grubu Kur’an kursları için, 3. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte; “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” alanıyla ilgili resmi bir diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce alınmış yüz yüze çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saatlik belge/sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün (Halk Eğitim Merkezi) yüz yüze çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belgesine/sertifikasına sahip olmak,

5-Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani her hangi bir engeli bulunmamak,

6- 2022 yılı KPSS/DHBT sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 60 ve üzeri puan alan müracaatçının yeterli olmaması durumunda KPSS/DHBT Puanı 60 (Altmış)’ın altında olanların ve KPSS/DHBT belgeleri olmayanların da başvuruları alınacaktır. İhtiyaç olması halinde görev verilecektir. (Bu puanlar müracaat edebilmenin ön koşuludur, sözlü sınavın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır)

7-Halen geçici öğretici olarak görev yapmakta olup, yukarıdaki şartları taşıyanlarda sınava katılacaklardır.

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Dilekçe (Müftülükten temin edilecek),

2-Nüfüs cüzdanı aslı ve fotokopisi,

3-En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma aslı ve fotokopisi (Diploma aslı görülerek fotokopisi tasdiklenecek olup, aslı adaya iade edilecektir),

4-2022 yılı KPSS ve DHBT sonuç belgesi (Mezkür belgeleri olmayanlarda sınava müracaat edebilirler)

5-Varsa hafızlık belgesi ve fotokopisi (Belge aslı görülerek fotokopisi tasdiklenecek olup, aslı adaya iade edilecektir),

6-Varsa 4-6 yaş grubu çocuk gelişimi sertifikası (19.01.2017 tarihinden önce alınmış 296 saatlik veya Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden alınmış 380 saatlik sertifika),

7-Vesikalık fotoğraf (1 Adet),

8-Adli sicil kaydı,

9-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

Not: Müracaat edecekler; 2022 KPSS/DHBT sınavına hangi diploma ile girmişlerse o diplomayı ibraz etmek zorundadırlar.

C-BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-Başvuru yapmak isteyenlerin; 20.12.2022 tarihinden itibaren en geç 03.01.2023 Salı günü saat 17.00'ye kadar istenen belgelerle birlikte İl Müftülüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. (KPSS ve DHBT belgeleri olmayanlarda sınava müracaat edebilirler.)

Ç- SINAV İŞLEMLERİ

1- Sınav 04.01.2023 Çarşamba günü saat 09.00’da Bayburt İl Müftülüğü’nde yapılacaktır,

2- Sınavın anılan tarihte bitmemesi halinde sonraki günlerde de aynı yer ve saatte sınava devam

edilecektir,

3- Adaylar, sınava gelirken T.C. kimlik nolu kimlik belgelerinden birini (Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır,

4- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

D- SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1-Sınav sonuçları, sınavın bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün http://bayburt.diyanet.gov.tr  adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır,

2-Sınav ortalaması 70 (yetmiş) ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır,

3-Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınav ortalaması en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanacak ve bu sıralamaya göre görevlendirme yapılacaktır,

4-Puanların eşit olması halinde sıralamada 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde hafızlık ve öğrenim durumuna göre, onun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya göre yer verilecektir/görevlendirme yapılacaktır,

5-Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir,

6-Bu sınavda başarılı olanlar 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde Bayburt İl/İlçe merkez ve köy Kur’an kurslarında görevlendirileceklerdir.

E-DİĞER HUSUSLAR

1-Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişikleri kesilecektir,

2-Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

F- SINAV KONULARI

1- Kur’an-ı Kerim yeterliliği (100 üzerinden 70 puan almak gereklidir.)

2- Temel İlmihal Bilgisi/Dini Bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk),

3- Hitabet ve etik ilkeleri,

4-Ayrıca; hafızlık, ihtiyaç odaklı ve 4-6 yaş eğitiminde görev alacak öğreticilerde mezkür alanlarla

ilgili nitelikler aranacaktır.

 

Geçici Kur’an kursu öğreticiliği sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.