22.08.2022

Geçici erkek Kur’an kursu öğreticisi alımı

2022 Yılı Yaz Kur’an Kursları ile 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında İl/İlçe Müftülüklerimize bağlı Kuran kurslarımızda eğitim ve öğretimin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi kapsamında, öğretici ihtiyacı kadrolu/sözleşmeli personel ile karşılanamadığından ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde sözlü sınavla/mülakatla Geçici Erkek Kur’an Kursu Öğreticisi alınacaktır.

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmak,

  2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

  3.  En az İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

  4. Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani her hangi bir engeli bulunmamak,

  5. 2020 yılı KPSS/DHBT sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 60 ve üzeri puan alan müracaatçının yeterli olmaması durumunda KPSS/DHBT Puanı 60 (altmış)’ın altında olanlar ile ihtiyaca binaen KPSS/DHBT’si olmayanlarında başvuruları alınacaktır. İhtiyaç olması halinde görev verilecektir (Bu puanlar müracaat edebilmenin ön koşuludur, sözlü sınavın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır).

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Dilekçe (Müftülükten temin edilecek.)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3-En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma aslı ve fotokopisi (Diplomanın aslı görülerek 
tasdiklenecek olup, aslı adaya iade edilecektir.)
4- Varsa 2020 Yılı KPSS ve DHBT sonuç belgesi,
5- Hafızlık Belgesi ve fotokopisi (Aslı görülerek fotokopisi tasdiklenecek olup, aslı adaya 
teslim edilecektir.)

6- Vesikalık fotoğraf (1 adet),

7- Adli Sicil Kaydı,

8- Askerlikle İlişiği olmadığına dair belge,

Not: 2020 KPSS/DHBT sınavına girenler hangi diploma ile girmişlerse o diplomayı

ibraz etmek zorundadırlar.

 

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvuru yapmak isteyenlerin, 29.08.2022 tarihinden itibaren en geç 12/09/2022 Pazartesi

günü saat 17:00’ye kadar istenen belgelerle birlikte İl Müftülüğüne müracaat etmeleri

gerekmektedir.

2- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Ç- SINAV İŞLEMLERİ

1- Sınav 13.09.2022 Salı günü saat 09.00’da Bayburt İl Müftülüğünde yapılacaktır.
2- Sınavın anılan tarihte bitmemesi halinde sonraki günlerde de aynı yer ve saatte sınava devam

edilecektir.
3- Adaylar, sınava gelirken T.C. Kimlik Belgelerinden birini (Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport

veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
4- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir

sınav hakkı verilmeyecektir.

D- SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

  1. Sınav sonuçları, sınavın bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün

http://bayburt.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Sınav ortalaması 70 (yetmiş) ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.
3- Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınav ortalaması en yüksek olandan başlamak üzere

başarı listesi hazırlanacak ve bu sıralamaya göre görevlendirme yapılacaktır.
4- Puanların eşit olması halinde sıralamada 2020 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın

da eşit olması halinde hafızlık ve öğrenim durumuna göre, onun da eşit olması halinde

KPSS/DHBT’ye girip girmemesine göre, onunda eşit olması durumunda yaşı büyük olan adaya

göre yer verilecektir/görevlendirme yapılacaktır.
5- Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen

adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

6- Bu sınavda başarılı olanlar 2022 yılı Yaz Kur’an Kursları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim

döneminde Bayburt İl/İlçe merkez ve köy yatılı Kur’an Kurslarında görevlendirileceklerdir.

E-DİĞER HUSUSLAR

1- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda

bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme

yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

2- Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular

tebligat sayılacaktır.

F- SINAV KONULARI

1- Kur’an-ı Kerim: 70 puan,

2- Temel İlmihal Bilgisi/Dini Bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk): 20 puan,

3- Hitabet ve etik ilkeleri: 10 puan.

Geçici Kur’an kursu öğreticiliği sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.