22.04.2022

Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı

DUYURU

2022 Yılı Yaz Kur’an Kursları ile 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında İl/İlçe Müftülüklerimize bağlı Kuran kurslarımızda eğitim ve öğretimin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi kapsamında, öğretici ihtiyacı kadrolu/sözleşmeli personel ile karşılanamadığından ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere  aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde sözlü sınavla/mülakatla geçici Kur’an Kursu Öğreticisi alınacaktır.

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak, 

3- En az İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4- 4-6 yaş grubu Kur’an kursları için, 3. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” alanıyla ilgili resmi bir diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce yüz yüze çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat belge ve sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün (Halk Eğitim Merkezi) yüz yüze çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belgesi veya sertifikasına sahip olmak,

5- Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani her hangi bir engeli bulunmamak,

6- 2020 yılı KPSS/DHBT sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 60 ve üzeri puan alan müracaatçının yeterli olmaması durumunda KPSS/DHBT Puanı 60 (altmış)’ın altında olanların da başvuruları alınacaktır. İhtiyaç olması halinde görev verilecektir (Bu puanlar müracaat edebilmenin ön koşuludur, sözlü sınavın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır).

7- Halen geçici öğretici olarak görev yapmakta olup, yukarıdaki şartları taşıyanlarda sınava katılacaklardır.

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe (Müftülükten temin edilecek.)
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3- En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma aslı ve fotokopisi (Diplomanın aslı görülerek tasdiklenecek olup, aslı adaya iade edilecektir.)
4- 2020 Yılı KPSS ve DHBT sonuç belgesi,
5- Varsa Hafızlık Belgesi ve fotokopisi (Aslı görülerek fotokopisi tasdiklenecek olup, aslı adaya teslim edilecektir/hafızlık Kur’an kurslarına müracaat edecekler için)

6- Varsa 4-6 yaş Çocuk Gelişimi Sertifikası (19.01.2017 tarihinden önce alınmış 296 saat veya mezkur tarih sonrasında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi)’den alınan 380 saatlik sertifika),

7- Vesikalık fotoğraf (1 adet),

8- Adli Sicil Kaydı,

9- Askerlikle İlişiği olmadığına dair belge,

Not: Müracaat edecekler; 2020 KPSS/DHBT sınavına hangi diploma ile girmişlerse o diplomayı ibraz etmek zorundadırlar.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvuru yapmak isteyenlerin, 22/04/2022 tarihinden itibaren en geç 06/05/2022 Cuma günü saat 17:00’ye kadar istenen belgelerle birlikte İl Müftülüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Ç- SINAV İŞLEMLERİ

1- Sınav 09.05.2022 Pazartesi günü saat 09.00’da Bayburt İl Müftülüğünde yapılacaktır.
2- Sınavın anılan tarihte bitmemesi halinde sonraki günlerde de aynı yer ve saatte sınava devam edilecektir.
3- Adaylar, sınava gelirken T.C. Kimlik Belgelerinden birini (Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
4- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

D- SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1- Sınav sonuçları, sınavın bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün http://bayburt.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-  Sınav ortalaması 70 (yetmiş) ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.
3- Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınav ortalaması en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanacak ve bu sıralamaya göre görevlendirme yapılacaktır.
4- Puanların eşit olması halinde sıralamada 2020 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde hafızlık ve öğrenim durumuna göre, onun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya göre yer verilecektir/görevlendirme yapılacaktır.
5- Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

6- Bu sınavda başarılı olanlar 2022 yılı Yaz Kur’an Kursları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde Bayburt İl/İlçe merkez ve köy Kur’an Kurslarında görevlendirileceklerdir.

E-DİĞER HUSUSLAR

1- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

2- Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

F- SINAV KONULARI

1- Kur’an-ı Kerim: 70 puan,

2- Temel İlmihal Bilgisi/Dini Bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk): 20 puan,

3- Hitabet ve etik ilkeleri: 10 puan.

4-Ayrıca; hafızlık, ihtiyaç odaklı ve 4-6 yaş eğitiminde görev alacak öğreticilerde mezkur alanlarla ilgili nitelikler aranacaktır.

Geçici Kur’an kursu öğreticiliği sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.