07.09.2021

Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği Mülakat İlanı

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında İl/İlçe Müftülüklerimize bağlı Kuran kurslarımızda eğitim ve öğretimin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi kapsamında, öğretici ihtiyacı kadrolu/sözleşmeli personel ile karşılanamadığından ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere; ilgi (a), (b), (c) yönetmelikler, ilgi (ç) yönerge ile ilgi  (d), (e) yazılar gereğince, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde sözlü sınavla/mülakatla geçici Kur’an kursu öğreticisi alınacaktır.

 

 A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmak.
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)

 bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak              

     3- En az İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak.

     4-4-6 yaş grubu Kur’an kursları için, 3. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip   

        olmakla birlikte “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” alanıyla ilgili resmi bir diploma veya 19.01.2017   

        tarihinden önce yüz yüze çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat belge ve sertifikaya

        sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün(Halk

        Eğitim Merkezi) yüz yüze çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belgesi veya

        sertifikasına sahip olmak.

     5-Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani her hangi bir engeli bulunmamak,

     6- 2020 yılı KPSS/DHBT sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 60 ve üzeri puan

          alan müracaatçının yeterli olmaması durumunda KPSS/DHBT Puanı 60 (altmış)’ın altında

          olanların da başvuruları alınacaktır. İhtiyaç olması halinde görev verilecektir (Bu puanlar

          müracaat edebilmenin ön koşuludur, sözlü sınavın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır)

      7-Halen geçici öğretici olarak görev yapmakta olup, yukarıdaki şartları taşıyanlarda sınava   

         katılacaklardır.

 

 

 

 

 

 

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Dilekçe (Müftülükten temin edilecek.)
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3-En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma aslı ve fotokopisi (Diplomanın aslı görülerek     

    tasdiklenecek olup, aslı adaya iade edilecektir.)
4- 2020 Yılı KPSS ve DHBT sonuç belgesi,
5-Varsa Hafızlık Belgesi ve fotokopisi (Aslı görülerek fotokopisi tasdiklenecek olup, aslı adaya   

    teslim edilecektir/hafızlık Kur’an kurslarına müracaat edecekler için)

6-Varsa 4-6 yaş Çocuk Gelişimi Sertifikası (19.01.2017 tarihinden önce alınmış 296 saat veya 380     

    saatlik sertifika)

7- Vesikalık fotoğraf (1 adet)

      8- Adli Sicil Kaydı.

 

Not: Müracaat edecekler; 2020 KPSS/DHBT sınavına hangi diploma ile girmişlerse o diplomayı   

        ibraz etmek zorundadırlar.

 

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvuru yapmak isteyenlerin, 01/09/2021 tarihinden itibaren en geç 15/09/2021 Çarşamba   

     günü saat 17:00’ye kadar istenen belgelerle birlikte İl Müftülüğüne müracaat etmeleri   

     gerekmektedir.

2- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

 

Ç- SINAV İŞLEMLERİ

    1- Sınav 16.09.2021 Perşembe günü saat 09.00’da Bayburt İl Müftülüğü’nde yapılacaktır.
    2- Sınavın anılan tarihte bitmemesi halinde sonraki günlerde de aynı yer ve saatte sınava devam  

        edilecektir.
    3- Adaylar, sınava gelirken T.C. kimlik nolu kimlik belgelerinden birini (Kimlik kartı, nüfus  

        cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
   4- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir

        sınav hakkı verilmeyecektir.

 

D- SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

  1. Sınav sonuçları, sınavın bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün

 http://bayburt.diyanet.gov.tr  adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

      2- Sınav ortalaması 70 (yetmiş) ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.
      3- Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınav ortalaması en yüksek olandan başlamak üzere  

           başarı listesi hazırlanacak ve bu sıralamaya göre görevlendirme yapılacaktır.
      4- Puanların eşit olması halinde sıralamada 2020 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın

           da eşit olması halinde hafızlık ve öğrenim durumuna göre, onun da eşit olması halinde yaşı

           büyük olan adaya göre yer verilecektir/görevlendirme yapılacaktır.
      5- Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen

adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir. 

6-  Bu sınavda başarılı olanlar 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Bayburt İl/İlçe merkez ve                 

     köy Kur’an kurslarında görevlendirileceklerdir.

 

 

 

 

 

 

E-DİĞER HUSUSLAR

     1- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda

         bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme 

         yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir. 

     2- Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular

         tebligat sayılacaktır.

 

F- SINAV KONULARI

      1- Kur’an-ı Kerim: 70 puan,

      2- Temel İlmihal Bilgisi/Dini Bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk): 20 puan,

      3- Hitabet ve etik ilkeleri: 10 puan.

      4-Ayrıca; hafızlık, ihtiyaç odaklı ve 4-6 yaş eğitiminde görev alacak öğreticilerde mezkür alanlarla   

         ilgili nitelikler aranacaktır.

   Geçici Kur’an kursu öğreticiliği sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin   tespitinde,  Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.