T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Bayburt Müftülüğü

07.09.2018

Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı... YENİ

T.C.

BAYBURT VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

Sayı  : 85460630-903/                                                                       07/09/2018
Konu: Kur’an Kursu Geçici Öğretici Alımı 

 

DUYURU

İlgi   : a) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

           b) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

           c) Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarihli ve 6066 sayılı yazısı.

                       

İlimiz ve İlçe Müftülüklerimizde  2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Kuran kurslarımızda eğitim ve öğretimin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, öğretici ihtiyacı kadrolu personel ile karşılanamadığından ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere; ilgi (a),(b) yönetmelikler ile ilgi (c) yazı gereği, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde sözlü sınavla Bay ve Bayan Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi alınacaktır.

 

 A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1-         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-         Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)

      Bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak              

     3- En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

     4- 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 60 ve üzeri puan

          alan müracaatçının yeterli olmaması durumunda KPSS (DHBT) Puanı 60 (altmış)’ın altında

          olanların da başvuruları alınacaktır. İhtiyaç olması halinde görev verilecektir (Bu puanlar

          müracaat edebilmenin ön koşuludur, sözlü sınavın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır)

 

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe, (Müftülüklerinden temin edilecek.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Diplomanın aslı görülerek     

    tasdiklenecek, aslı adaya iade edilecektir.)

4- 2016 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5- Varsa hafızlık belgesi (Aslı görülerek fotokopisi tasdiklenecek, aslı adaya teslim edilecektir)

6- Varsa 04-06 yaş öğretici sertifikası (Aslı görülerek fotokopisi tasdiklenecek, aslı adaya teslim

      edilecektir.)                                                       

 7- Vesikalık fotoğraf (1 adet)

       8- Adli Sicil Kaydı

 

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-         Başvuru yapmak isteyenlerin, 16/08/2018 tarihinden itibaren en geç 17/09/2018  Pazartesi günü saat  17:00’a kadar İl Müftülüğüne başvurmaları gerekmektedir.   

2- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

Ç- SINAV İŞLEMLERİ

    1- Sınav 18.09.2018  Salı Günü Saat 09.00’da Bayburt İl Müftülüğü’nde yapılacaktır.

    2- Sınavın anılan gün bitmemesi halinde sonraki günlerde aynı yer ve aynı saatte devam edecektir.

    3- Adaylar, sınava gelirken T.C. kimlik nolu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport

        veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

   4- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir

        sınav hakkı verilmeyecektir.

 

D- SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1-         Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün

 http://bayburt.diyanet.gov.tr  adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

      2- Sınav ortalaması 70 (yetmiş) ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.

      3- Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınav ortalaması en yüksek olandan başlamak üzere;   

           başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç kadar asıl, diğerleri de yedek olarak belirlenecektir.

      4- Sınav puanların eşit olması halinde sıralama 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu

           puanın da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre, onun da eşit olması halinde

           yaşı büyük olan yarışmacı görevlendirilecektir.

      5- Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen

           adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

      6-  Bu sınavda başarılı olanlar 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde Kur’an kurslarında

            görevlendirilecektir.

 

E-DİĞER HUSUSLAR

     1- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda

         bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme 

         yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

     2- Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular

         tebligat sayılacaktır.

 

F- SINAV KONULARI

      1- Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

      2- Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

      3- Hitabet ve etik ilkeleri, (10 puan)

        Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin 

        tespitinde,  Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din

        hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

 

 

                                                                                                                              Hasan BAŞOĞLU

                                                                                                                                         Vali a.

                                                                                                                                    İl Müftüsü